درباره ما

درباره ما

شرکـت اکـسیر ردکـا از سال ۱۳۹۰فعالیت خود را در زمینه واردات محصولات مصرفی و تشخیصی آزمایشگاهی به عنوان نماینده انحصاری کمپانی های  BioGenex و Biocare و  Medaysis آمریکا و  Zytomed آلـمان در ایـران، آغاز نموده و موفق به ثبت بیش از  ۱۰۰۰نمونه از محصولات ایــن کمپـانــی هـا در سایـت وزارت بهداشـت و همچنیــن ورود ایـن محصولات از مجـاری قانــونــی گردیـــده است. این شـرکت همواره تلاش نموده است با حفـظ زنجیره سـرد از سـلامت و عـدم آسیب دیدگی مـحصـولات در بـرابر گـرما در طـول حمـل و نـقل به سراسر کشور مطمئن گـردیده و در این راستـا در سـال  ۱۳۹۳به اخـتراع ژل مخصـوص با ظـرفیت گرمایی ویژه بالا و تولید انواع یـخ هـای ژلـــه ای اقدام نموده است

cropped-logo-redeka-ice2.png